اوصاف حضرت عباس علیه السالم


 حضرت عباس


وصف اول: ايمان استوار

ويژگي اول، ايمان استوار و محکم. برادران، جوانان، بعضي ها ايمانشان ايمان عاريه اي و قرضي است. آدم يک وقت مال، مال خودش است؛ يک دوچرخه اي، ماشیني و موتوري مال خودش است؛ خوب اين خیالش راحت است که هر وقت بخواهد سوار بشود و هر وقت بخواهد در خانه مي گذارد و هر وقت بخواهد به کسي مي دهد اما يک وقت يک وسیله، عاريه اي است. امروز گرفته، فردا نگهدارد و دو روز، سه روز بالاخره بايد برگرداند. ايمان بعضي ها مال خودشان است و تا دم مرگ دارند اما بعضي ها ايمانشان عاريه اي است و زود در شرايط مختلف واگذار مي کنند وزود از دست مي دهند.

 

قرآن مي فرمايد: مردم دو دسته هستند:«  فمستقر و مستودع» بعضي ها مستقر هستند و بعضي ها مستودع. چقدر اين آيه زيباست: «هو الذي انشاکم من نفس واحده»  همۀ شما از پدر و مادر واحد به دنیا آمديد، آدم و حوا ولي بعدا دو دسته شديد، فمستقر و مستودع  بعضي ها شديد مستقر و بعضي ها شديد مستودع. تقريبا ده تا تفسیر براي اين دو تا کلمه شده که مستقر و مستودع به چه معناست. من 9 تايش را کاري ندارم و مورد بحثم نیست اما يک تفسیرش که در روايت آمده، امام صادق علیه السالم فرمود: مستقر آن است که ايمانش استوار است تا مي میرد، با ايمان است. ولي مستودع آن است که ايمانش عاريه اي است و بي ايمان از دنیا مي رود و در شرايط مختلف ايمان را از دست مي دهد.

 


يک آقايي خدمت امام صادق علیه السالم آمد و گفت: يابن رسول الله صلّي الله علیه و آله و سلّم مي ترسم؟ آقا فرمود: از چه چیزي مي ترسي؟ گفت: آقا از اينکه شما فرموديد، قرآن فرموده مردم دو دسته هستند، مستقر و مستودع. اگر من جزء مستودع ها باشم چه کنم؟ اگر من ايمانم عاريه اي باشد چه کنم؟ آقا فرمود: يک دعا به تو ياد مي دهم که
همیشه بخوان. هر روز بعد از نمازهايت بخوان تا ايمانت جزء ايمان هاي مستقر باشد. آقا چه چیزي بخوانم؟ اين دعا در مساجد گاهي نوشته، در مفاتیح هم نوشته و کوتاه هم هست. فرمود: اين را هر روز بخوان که جزء ايمان عاريه اي نباشي.آقا دعا چیست؟ «رضیت باهلل ربا و بمحمد صلي اهلل علیه و آله نبیا و باالسالم دينا و بالقرآن کتابا و بالکعبه القبله و بعلیا اماما».

 

وصف دوم: شجاعت حضرت ابوالفضل


طبق فرمايش امام صادق علیه السالم ويژگي دوم حضرت ابالفضل العباس علیه السالم شجاعت آن حضرت است. برادران عزيز، جوان هاي گرامي، من و شما گاهي شجاعت را فقط به نبرد در میدان جنگ مي دانیم اما اين شجاعت ۱نیست؛ شجاعت يعني کنترل قوه ي غضب. ما يک قوه داريم به نام غضب. اگر بي باکي و تهور باشد، غلط است. اگر انسان خمودي و سستي و بدون حساسیت باشد، اين هم غلط است. حد وسطش مي شود شجاعت اما شجاع فقط کسي نیست که در میدان بجنگد.


شجاع گاهي بايد بعضي وقت ها به خاطر خدا شمشیر غلاف بکند، اين شجاع است و فقط به نبرد نیست. وقتي بدن امام حسن مجتبي علیه السالم تیر باران شد، حضرت ابالفضل علیه السالم دست به قبضه شمشیر برد. يک شجاع، يکقوي، يک جوان رشید ايستاده باشد و در مقابلش جنازه برادرش را تیر باران کنند؛ حدود 26 يا 27 سال سن داشتند، آن زمان تا دست برد به قبضه شمشیر، امام حسین علیه السالم فرمود: برادرم شمشیر را غلاف کن، برادرم فرموده نمي خواهم خون پاي جنازه ريخته بشود.گفت: چشم و شمشیر را غلاف کرد. اين را مي گويند شجاع که در يکجا به خاطر خدا، با اينکه مي تواند، اگر شمشیر دست مي گرفت آنجا مي توانست جلوي خیلي مسائل گرفته بشود اما غائله مي شد و پاي جنازه خون ريخته مي شد.خودش را کنترل کرد، اين شجاعت است.

 

آن کسي که آب دهان به صورت مالک اشتر مي اندازد، يک آشغالي مي ريزد، مالک بر مي گشت او را نگاه مي کرد او آب مي شد. مالک اشتر فرمانده رشید امیرالمومنین علیه السالم است، کسي است که در اوج سپاه معاويه رفت تا جلوي خیمه، حضرت فرمود: برگرد. خوارج نگذاشتند و مالک يک تنه به سپاه مي زد و بر نمي گشت نگاه کند ببیند چه کسي آب دهان انداخت. سرش را انداخت پائین و رفت مسجد دعايش کرد: خدايا! او را ببخش نفهمید. اين شجاعت است. فکر نکن شجاعت اين است که دستي ماشین را پائین بکشي، بپري پائین و به هم بزني. نه آقا، شما مقصر نیستید او مقصر است. او بد پیچیده، او ناسزا گفته ولي زن و بچه در ماشینش است.


شما ملاحظه کن و به خاطر خدا کوچکش نکن. آن هم پیش زن و بچه اش يک اعتباري دارد. شما يک جوان که خانمش همراهش، سوار موتورش است، در ماشینش است، درست است مي گويد، آقا او پیچید او مقصر بود مگر او که آب دهان انداخت مقصر نبود، مگر او که تیر به جنازه زد مقصر نبود، يکجا به خاطر خدا. خدايا! من کوتاه آمدم،
من جوان براي اينکه ديدم اين جلوي خانواده اش تحقیر مي شود، براي اينکه نخواستم غائله اي به پا شود و نخواستم ناسزايي گفته بشود؛ اين شجاعت است، اين کار هر کسي نیست.


نشانه هاي شجاعت
شجاعت علامت هايي دارد، يک علامت شجاعت فرمود اين است، وقتي غضبناک مي شود بتواند غضبش را به موضع کنترل کند. يک علامت شجاع اين است که فرمود: بتواند در زندگیش صداقت داشته باشد و راست بگويد. 

 

وصف سوم: وفاداري حضرت ابوالفضل 


ويژگي سوم حضرت ابالفضل العباس علیه السالم که از پدرش امیرالمومنین علیه السالم دارد، ويژگي وفاداري است. برادران و جوان هاي عزيز، رسول خدا حضرت محمد صلي الله علیه و آله و سلّم فرمودند: «ال عهد لمن ال وفا له »آدمي که وفادار نیست، ايمان ندارد. فرمودند: وفا و صداقت مثل دو تا ريل کنار هم است: الوفاء و صدق تواما.

آدم صادق وفادار است، آدمي که صدق در زندگي اش نیست بي وفا است. قرآن مي فرمايد: «من المومنین رجال صدقوا ماعاهدوا اهلل علیه » آنهايي که قول مي دهند، پاي قولشان مي ايستند و اهل بهشت هستند.

 

وفاداري يکي از صفات مومن است؛ وفاي به خدا و وفاي به امام علیه السالم حجت خدا. شمر براي حضرت ابالفضل علیه السالم و سه تا برادرانش امان نامه آورد. البته هر کدام مستقل هستند و مي توانند يکي بگويد، من قبول مي کنم، مي تواند يکي بگويد، من مي روم اما هیچ کدام حاضر نشدند. تا امان نامه دست حضرت ابالفضل علیه السالم رسید، حضرت زينب کبري سالم اهلل علیها چشم هايش را به دهان حضرت عباس علیه السالم دوخته ببیند که او چه مي گويد؟ آيا برادر را تنها مي گذارد؟؟ آيا مي رود؟


يک وقت صدا زد، شمر خدا خودت و امان نامه ات را لعنت کند. امان نامه را برگرداند و ماند؛ اين وفاداري است. شب عاشورا حضرت زينب کبري سالم الله علیها مي گويد: از کنار خیمه حضرت عباس علیه السالم عبور کردم، ديدم سه تا برادرهايش نشستند کنارش و خودش هم نشسته. حضرت زينب سالم اهلل علیها گوش مي کرد و با اين حرف ها امید
پیدا مي کرد. ديد مي گويد: برادران فردا چه مي کنید؟ جنگ حتمي شده و همین امشب را به ما مهلت دادند. شما چه مي کنید؟ فرزندان ام البنین گفتند: حضرت عباس علیه السالم تو برادر بزرگ ما هستي، راي ما راي توست. گفت: اگر تصمیم با من است، تا ما زنده هستیم نبايد ضربه اي به فرزند زهرا حسین بن علي علیه السالم وارد شود؛ همه تان بايد جان فدا کنید و همین کار را هم کردند. چهار تايشان قبل از امام حسین علیه السالم شهید شدند.

 

وصف چهارم: واليت پذيري حضرت عباس


ويژگي چهارم، ولايت پذيري است. من خیلي تاريخ را گشتم، در اين 20 سالي که حضرت ابالفضل العباس علیه السالم کنار امام حسن علیه السالم و امام حسین علیه السالم بوده، يک جايي عرض اندام کرده باشد، يکجايي اظهار وجود کرده باشد، يکجايي بگويد شما يک پسر امام علي علیه السالم  هستید، من هم يک پسر، خطبه اي، حديثي،
جمله اي، ابداً. مطیع محض برادرانش بود.

 

تا امام حسن علیه السالم بود مطیع او بود تا امام حسین علیه السالم . اصالً نیست در جايي که او براي خودش يک علمي به پا کرده باشد. ما داشتیم در فرزندان ائمه علیه السالم گاهي داشتیم در فرزندان امام کاظم علیه السالم  داشتیم بعضي ها مقابل امام رضا علیه السالم  قد علم کردند.

 

وصف پنجم: مهرباني و ادب


 صفت پنجم حضرت ابالفضل العباس علیه السالم مهرباني و ادب بود. به تمام معنا مهربان و داراي حسن خلق است. گرچه عباس از ابوس مي آيد ولي به معناي خشن بودند در مقابل دشمن است. اين يک صفت مثبت است کما اينکه درباره مسلمان ها هم مي گويد: «اشداء علي الکفار»مقابل کفار محکم هستند. در مورد امیرالمومنین علیه السالم هم دارد: خشن في ذات اهلل  درباره خدا سفت و محکم بود.


حضرت عباس علیه السالم به اين معناست که او در مقابل دشمن شدت برخورد داشت اما آنقدر مهربان و رئوف استکه آمد خدمت حضرت اباعبدالله علیه السالم و گفت: برادر من نمي توانم صداي گريه ي بچه ها را بشنوم، من نمي توانم تشنگي اين ها را ببینیم و آرام باشم. اين هم مهرباني حضرت عباس علیه السالم و از اين صفت درس بگیريم، با
هم مهربان باشیم، حسن خلق داشته باشیم، به امور هم برسیم، به فامیل سر بزنیم و مشکالت هم را رفع کنیم.

 

اگر حضرت ابالفضل علیه السالم  در زندگي ما الگو نشود، به سر و سینه زدن ظاهر سازي است. آن سر و سینه زدن وظیفه است، مصیبت وظیفه است، اشک وظیفه است اما حضرت ابالفضل علیه السالم  را بشناس؛ چون امام صادق علیهالسالم در زيارتنامه اش فرمود: آنکه او را نشناسد ملعون است. لعن فرمود. ملعون است آن کسي که تو را نشناسد.امام علیه السالم در زيارتنامه اش، مورد لعن خداوند قرار دهد آن کسي که جهل به حق و مقام تو داشته باشد .

 

 

سخنان حجت الاسلام رفیعی ، دیده شده در پژوهشکده علمی و کاربردی باقرالعلوم 

 

   یکشنبه 10 اردیبهشت 1396نظر دهید »

دیدار کارگران با رهبر انقلاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه‌ی روز کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان، کارگری را مایه‌ی افتخار خواندند و با تأکید بر تأمین «امنیت شغلی و معیشتِ» جامعه‌ی کارگری افزودند: حضور کارگران و همه‌ی قشرهای ملت در صحنه، همواره سایه‌ی جنگ و تعرض دشمنان را از سر ملت ایران کم کرده و در انتخابات پیش رو نیز هر کس «کشور، نظام و امنیت» را دوست دارد در انتخابات شرکت کند زیرا این حضور تعیین‌کننده، شرّ دشمن را از سر کشور کم خواهد کرد.

 

رهبر انقلاب اسلامی با تبریک سالروز ولادت باسعادت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام)، محبت و معرفت و اظهار ارادت به آن حضرت را مایه‌ی افتخار ملت دانستند.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، کارگر را «ستون فقرات اقتصاد و تولید» خواندند و افزودند: برای داشتن «اقتصاد پیشرفته و مستقل» و رونق اقتصادی باید به قشر کارگر اهمیت فراوان داد و اگر بخواهیم جامعه‌ی کارگری از امتیازات و حقوق شایسته برخوردار باشد، باید بر روی «تولید ملی» تکیه و تأکید کنیم.

 

رهبر انقلاب اسلامی، دلگرم شدن کارگران در جامعه را موجب سامان یافتن وضع اقتصادی دانستند و گفتند: مشکل اقتصاد کشور بدون راه‌حل نیست و گرهی نیست که بازنشدنی باشد و یکی از الزامات مهم در این گره‌گشایی، ملاحظه و رعایت حقوق کارگران است.

 

ایشان خاطرنشان کردند: جامعه‌ی کارگری باید احساس تکریم و احترام و سربلندی کند و قدر کار او دانسته شود و در این صورت، خستگی و بی‌حوصلگی و بی‌اعتنایی به کار وجود نخواهد داشت.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر «ترویج فرهنگ کار و اهمیت کار» افزودند: نفس علاقه و اشتیاق به کار باید در جامعه ترویج پیدا کند و کار چنان ارزشمند شناخته شود که کارگر با افتخار بگوید کارگر هستم و در گفتن این موضوع، احساس حقارت نکند.

 

ایشان، «تأمین امنیت شغلی» و «تأمین معیشت کارگران» را دو وظیفه‌ی مهم مسئولان خواندند و گفتند: دولت، کارفرما، کارگر و کارآفرین هر یک به سهم خود در سامان یافتن مشکلات جامعه‌ی کارگری در این زمینه مسئول هستند و باید وظایف خود را دنبال کنند.

 

ادامه »

   یکشنبه 10 اردیبهشت 1396نظر دهید »

پندهای کوتاه امام حسین علیه السلام 

 

 

_ و قال عنده رجل ؛ان المعروف اذا اسدی الی غیر أهله ضاع ، فقال الحسین علیه السلام : لیس کذالک ولکن تکون الصنیعهُُ مثل و اِبل المطر تصیب البرّ و الفاجر :

 مردی در محضر آن حضرت گفت ؛ محبت و احسان به نااهل به هدر می رود ، حضرت فرمود:  چنین نیست ، نیکی همانند باران است که بر نیک و بد می بارد .

 

_ ما أخذ الله طاقهََ احدٍ الا وضع عنه طاعته ، ولا اخذ قدرته الا وضع عنه کلفته؛

خدا طاقت هر کس را که بگیرد طاعت از او نخواهد ، و قدرت از هرکس بستاند بار تکلیف از دوشش بردارد .

 

 

دیده شده در کتاب تحف العقول ، ابن شعبه حرانی ، ترجمه احمد جنتی ، ص ۵۵۴.

کلیدواژه ها: حدیث از امام حسین

موضوعات: احادیث, مناسبتها
   شنبه 9 اردیبهشت 1396نظر دهید »

قول‌هایی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری باید به ملت ایران بدهند.

 

 

انتخابات

 

آن کسانی که امروز با مردم حرف میزنند، آنچه که توانائی انجام آن را دارند و مردم به آن احتیاج دارند، آن را با مردم در میان بگذارند.

قول بدهند با عقل و درایت عمل خواهند کرد؛ اگر برنامه‌ای در هر موردی از مسائل دارند، آن برنامه را برای مردم ارائه کنند.

قول بدهند که با پشتکار و ثبات قدم در این میدان پیش خواهند رفت.

قول بدهند که از همه‌ی ظرفیتهای قانون اساسی برای اجرای وظیفه‌ی بزرگِ خودشان استفاده خواهند کرد.

قول بدهند که به مدیریت اوضاع کشور خواهند پرداخت .

قول بدهند که به مسئله‌ی اقتصاد - که امروز میدان چالش تحمیلی بر ملت ایران از سوی بیگانگان است - بخوبی خواهند پرداخت.

قول بدهند حاشیه‌سازی نمیکنند.

قول بدهند دست کسان و اطرافیان خود را باز نخواهند گذاشت.

قول بدهند که به منافع بیگانگان، به بهانه‌های گوناگون، بیش از منافع ملت ایران اهمیت نخواهند داد.

 

بعضی با این تحلیل غلط که به دشمنان امتیاز بدهیم تا عصبانیت آنها را نسبت به خودمان کم کنیم، عملاً منافع آنها را بر منافع ملت ترجیح میدهند؛ این اشتباه است. عصبانیت آنها ناشی از این است که شما هستید، ناشی از این است که جمهوری اسلامی هست، ناشی از این است که امام در اذهان مردم و در برنامه‌های این کشور زنده است.

 

اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند، و امروز که مسئله‌ی اقتصاد مسئله‌ی اصلی است، بتواند اقتصاد خود را روبه‌راه کند، دشمن در مقابله‌ی با ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند. به‌هرحال آنچه که مهم است، عزم و اراده، باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود، هم برای نامزدهای انتخابات، هم برای آحاد مردم است.

 


بیانات در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ ، شنیده شده .

   جمعه 8 اردیبهشت 13965 نظر »

بعثت خورشید 

روز مبعث از مهمترین  همه روزهای سال است چون نعمت بعثت و برانگیخته شدن پیامبر اعظم برای بشیریت از همه نعمت های الهی در طول تاریخ بزرگتر است . 

 

 

بیانات مقام معظم رهبری

   سه شنبه 5 اردیبهشت 1396نظر دهید »

دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر انقلاب

 

عکس نوشته رهبر انقلاب

 

در عید پرشکوه مبعث پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام، قشرهای مختلف مردم و سفیران کشورهای اسلامی، بعثت را برنامه‌ای نورانی، جاودانه و تحول‌آفرین برای همه‌ی جوامع بشری خواندند و با اشاره به ضرورت ایستادگی برگرفته از تعالیم اسلام در مقابل دشمنان و زورگویان جهانی، افزودند: ملت با حضور در انتخابات پیشِ رو، دشمنان اسلام و ایران را مأیوس خواهد کرد ضمن اینکه لازم است نامزدهای محترم به مردم قول دهند برای پیشرفت کشور و باز کردن گره‌ها، نگاهشان به خارج از مرزها نخواهد بود.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تبریک عید سعید مبعث به ملت عزیز ایران و همه‌ی مسلمانان جهان خاطرنشان کردند: بعثت رسول خاتم در دنیای غرق در تاریکی و جهل و ظلم و غرور رخ داد و پیامبر گرامی اسلام با دعوت به نور یعنی تشکیل حکومتی متکی بر عدل و انصاف و وحدت و ایستادگی در مقابل ظلم، نشان داد برنامه‌ی بعثت در همه‌ی جوامع بشری و در همه‌ی دوران‌ها، قابل تحقق و اجرا است و می‌تواند زیرساخت تشکیل عظیم‌ترین تمدن بشری قرار گیرد.

 

ایشان با تأکید بر نیاز عمیق بشریت امروز به برنامه‌ی بعثت، شناخت افکار عمومی جهان را از معنی و مفهوم بعثت بسیار مهم برشمردند و افزودند: بعد از تشکیل جمهوری اسلامی که رشحه‌ای از رشحات حکومت نبوی در آن جلوه کرد، دشمنان جوامع بشری، خصومت و مبارزه با منشأ این حرکت عظیم یعنی اسلام را در دستور کار جدی قرار دادند.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «توانایی بی‌بدیل اسلام در رشد و شکوفایی جوامع انسانی»، «ظرفیت شکل‌دهی به تمدن توأمان مادی و معنوی» و نیز «قدرت اسلام در مقابله با ظلم و تعدی» را از دلایل اصلی دشمنی مستکبران با دین مبین اسلام برشمردند.

 

ایشان افزودند: تشکیل گروه‌های تروریستی به نام اسلام و تفرقه‌انگیزی میان کشورهای اسلامی از جمله در عراق و سوریه و بحرین و یمن از توطئه‌های آمریکای ظالم و رژیم خبیث صهیونیستی برای مقابله با اسلام است.

 

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: البته ظالمان جهانی با جمهوری اسلامی بیشتر از دیگر کشورهای مسلمان دشمنند اما مشکل اصلی آن‌ها اصلِ اسلام است و این واقعیت را باید همه‌ی مسلمانان درک کنند.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درک علت دشمنی مستکبران با اسلام را وظیفه‌ی مسئولان کشورهای اسلامی خواندند و افزودند: دولت‌های اسلامی باید بفهمند که هدف آمریکا از همراهی با یک کشور اسلامی و دشمنی با یک کشور دیگر، جلوگیری از وحدت جهان اسلام و مانع‌تراشی بر سر راه درک مشترک مسلمانان از منافع جوامع اسلامی است.

 

رهبر انقلاب با ابراز تأسف از توفیق سیاست‌های تفرقه‌افکنانه‌ی آمریکایی‌ها در منطقه افزودند: غارتگران دستشان در جیب برخی کشورهای منطقه است و برای ادامه‌ی این کار، سعی می‌کنند جمهوری اسلامی یا ایران یا تشیّع را دشمن آن‌ها جلوه دهند اما همه باید این نکته را درک کنیم که اتحاد و ایستادگی در مقابل زورگویان، راه پیشرفت جهان اسلام است.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عزم و اراده‌ی ملت ایران را در مقابله با زورگویی‌ها، اختلال‌ناپذیر و قاطع خواندند و خاطرنشان کردند: همه‌ی ملت، جوانان و مردم انقلابی و مؤمن در مقابل مستکبران ایستاده‌اند و در هر کشوری، این ایستادگیِ برگرفته از بعثت پیامبر محقق شود، دشمنان هیچ تعرض و هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.

 

رهبر انقلاب اسلامی، «ایمان و اتحاد و حضور در صحنه»ی ملت را عامل شجاعت و ایستادگی جمهوری اسلامی برشمردند و تأکید کردند: شرکت در انتخابات پیشِ رو از مظاهر مهم حضور پرطراوت مردم در صحنه است.

 

ایشان با اشاره به ابعاد مختلف انتخابات افزودند: شرکت در انتخابات در نظام اسلامی، وظیفه‌ی مردم و تبلور «شأن و حق و قدرت» آنان در شکل‌دهی به رأس اجرایی حکومت است، ضمن اینکه ایستادگیِ یکپارچه‌ی ملت، جسارت دشمن و توانایی تحرک و تعرض را از او سلب می‌کند.

 

رهبر انقلاب اسلامی، سیاست‌های مشترک و تهدیدآمیز همه‌ی مسئولان گذشته و حال آمریکا را در مخالفت با ملت ایران، نشانه‌ی نیت خباثت‌آلود مسئولان همه‌ی جریان‌های سیاسی این کشور دانستند و افزودند: آمریکایی‌ها در همه‌ی زمان‌ها برای ضربه زدن به ایران هر کاری می‌توانستند انجام داده‌اند اما همه بدانند هر کسی علیه ملت ایران تعرض کند، بدون تردید، به ضرر خودش تمام می‌شود چرا که عکس‌العمل ملت ایران در مقابل این حرکت، مستحکم خواهد بود.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آینده‌ی مردم ایران را به فضل الهی، و در پرتو ایمان و ایستادگی ملت، بهتر از گذشته خواندند و تأکید کردند: باید این «ایمان، اتحاد، ایستادگی و حضور در صحنه» را حفظ کرد و با استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و برنامه‌ریزی عاقلانه، ساخت درونی نظام را چنان مستحکم کرد که دشمن از توطئه‌هایش مأیوس شود و دست از دشمنی بردارد.

 

رهبر انقلاب در پایان سخنانشان از نامزدهای انتخابات خواستند در تبلیغات و برنامه‌هایشان به مردم یک قول دهند: قول بدهند که برای پیشرفت کشور، توسعه‌ی اقتصادی و باز کردن گره‌ها، به بیرون از مرزها، نگاه نخواهند کرد بلکه به توانایی‌های ملت و ظرفیت‌های کشور چشم می‌دوزند.

 

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیس‌جمهور، مبعث را سرآغاز آخرین پیام الهی برای بشریت خواند و گفت: پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله)با بعثت خود، مردم را در مسیر برادری و عدالت قرار داد.

 

رئیس‌جمهور با بیان اینکه جهان اسلام گرفتار خشونت، ترور، تکفیر، بی‌ثباتی و ناامنی است، افزود: امروز در جهان اسلام بیش از هر زمان دیگر به شنیدن پیام بعثت پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیازمندیم و باید همه‌ی تلاش‌ها را به‌کار گرفت تا کشورهای اسلامی از مشکلات و ناامنی  رهایی یابند.

 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36298

   سه شنبه 5 اردیبهشت 1396نظر دهید »

انتخابات حق ملت و وظیفه ملی

 

بیانات رهبری در مورد انتخابات ریاست جمهوری

 

آنچه امروز درباره‏ى اين مسأله عرض مى‏كنم، چند نكته است: يكى اين‏كه حضور آگاهانه در انتخابات رياست‏ جمهورى و انتخاب هوشمندانه از سوى آحاد مردم، يك مشاركت در سرنوشت كشور است. كشور ما متكى به آراء مردم است.

علت اين‏كه دشمنان ملت و طمع‏ ورزان به اين آب و خاك نتوانسته ‏اند در طول بيست‏ وشش سال گذشته گزندى وارد كنند، حضور و اراده و مشاركت مردم در صحنه‏ هاى مختلف بوده است. راهپيمايى ‏هاى شما در بيست‏ ودوم بهمن يا در روز قدس و شركت شما در انتخابات‏هاى گوناگونِ سالهاى گذشته، اين كشور را بيمه كرده است. مشاركت در سرنوشت كشور علاوه بر اين‏كه در اداره و تعيين مديريت كشور نقش دارد، در خنثى كردن دشمنىِ دشمنان هم بزرگترين نقش را ايفا مى‏ كند.

 

نكته‏ ى بعد اين است كه انتخابات، هم حق ملت است، هم يك وظيفه‏ ى ملى است. نظام جمهورى اسلامى نظامهاى انتصابىِ قدرتها را نسخ كرد و انتخاب مردم را در مديريت كشور داراى نقش كرد. اين حق آحاد ملت است كه بتوانند انتخاب كنند و در تعيين مدير كشور داراى نقش باشند. از سوى ديگر وظيفه هم هست؛ به اين خاطر كه اين شركت مى‏تواند روح نشاط و احساس مسؤوليت را هميشه در جامعه زنده نگه دارد و حضور مردم در صحنه را به رخ دشمنان اين ملت بكشد. انتخابات فقط يك وظيفه نيست، فقط يك حق هم نيست؛ هم حق شماست، هم وظيفه ‏ى عمومى است.

 


دیده شده در کتاب تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری در موضوع انتخابات ، نشر و تنظیم نمایندگی ولی فقیه در سپاه ، ص ۳۲ ، ( بیانات رهبری در ۱ فروردین ۸۴ ، صحن جامع رضوی )

   یکشنبه 3 اردیبهشت 13962 نظر »

غارت اموال 

 

ازشیوه های خلفای عباسی در مبارزه با تفکر شیعی عموما و «هارون الرشید » خصوصا این بود که علویان و مجاهدان را از هر جهت محاصره نمایند و بدین وسیله توان آن پیکارگران ضد ستم را تضعیف کنند و لذا در تاریخ می خوانیم که فشارها و محدودیتهای اقتصادی بر خاندان علوی انتقامی بود که حاکمان ستمگر از فریادکران ستمدیده می گرفتند . 

 

هارون خلیفه عباسی به ماموران خویش دستور داده بود تا به غارت اموال شیعه بپردازند و طرفداران موسی بن جعفر علیه السلام را در فشار اقتصادی قرار بدهند . علی ابن یقطین که از علاقمندان و شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام و نیز از کارگزاران سطح بالای حکومت هارون به شمار می رفت و نسبت به این گونه ستمگری ها سخت متاثر و ناراحت بود تا این که خود را به خدمت امام هفتم علیه السلام رساند و از آن حضرت پرسید : « ما تقول فی الاعمال هولاء : در مورد کارهای این ستمگران تکلیف چیست ؟ »

 

امام حسین علیه السلام در پاسخ او فرمود :« ان کنت لابد فاعلاً فاتق اموال الشیعه : اگر به ناچار باید این کار را انجام بدهی نسبت به مصادره و توقیف اموال شیعیان مواظب باش.» 

 

از آن بعد علی ابن یقطین سخن امام خود را مد نظر قرار می داد و بدین گونه عمل می کرد .«  یجیبها من الشیعه علانیه و یردها علیهم فی السر : در ظاهر اموال شیعیان را می گرفت ولی در پایان به آنها باز می گرداند »

 

 

دیده شده سیره تربیتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ؛ سیدرضا تقوی ، نشر نخیل ؛ ص 101.

   یکشنبه 3 اردیبهشت 1396نظر دهید »

1 ... 7 8 9 ...10 ... 12 ...14 ...15 16 17 ... 58

جستجو
آمار وبلاگ ها
 • امروز: 200
 • دیروز: 317
 • 7 روز قبل: 2866
 • 1 ماه قبل: 5537
 • کل بازدیدها: 126255
رتبه وبلاگ
 • رتبه کل دیروز: 20
 • رتبه مدرسه دیروز: 1
 • رتبه کل 5 روز گذشته: 37
 • رتبه مدرسه 5 روز گذشته: 1
 • رتبه کل 90 روز گذشته: 29
 • رتبه مدرسه 90 روز گذشته: 1
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ