دلایل مواجهه منفعلانه نیروهای انقلابی با فضای مجازی چیست؟   ضرورت کار سلبی ناظر به آیه نفی سبیل   در موضوع فضای مجازی، نه تنها کار ایجابی در حوزه مسائل اصلی این بستر انجام ندادیم، بلکه کار سلبی مؤثر هم نکردهایم. قرآن میفرماید »وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ… بیشتر »
   جمعه 12 مهر 1398نظر دهید »
فضای مجازی فرصت ها و تهدید ها      امروز شما ملاحظه کنید، هر انسانی که فرض کنید یک تبلت دستش باشد، با همه‌ی افکار و حرفهای انحرافی میتواند روبرو و مواجه بشود؛ حالا به‌قدری که ظرفیّت دارد. با این نگاه به مسئله نگاه کنید که شما چقدر نقش میتوانید ایفا… بیشتر »
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »
در حالی که دشمنان قسم خورده ما همواره در حال برنامه ریزی هستند تا هر روز ضربه ای تازه بر ما وارد کرده و به خیال خام خود ما را به زانو درآورد هیچ یک از آحاد جامعه اجازه ندارد که بی تفاوت بوده و در این خیال باشد که دیگران هستند و کارها را پیش خواهند برد. بیشتر »
   دوشنبه 6 دی 13951 نظر »
« بایــد بــا اســتفاده از تواناییهــا و اســتعدادهای جــوان کشــور و بــا سیاســتگذاری صحیــح و اقدامــات ســنجیده و هماهنــگ و بــدون از دســت دادن زمــان بــه ســمت خــروج از حالـت انفعـال در عرصـه فضـای مجـازی، و حضـور فعـال و تأثیرگـذار و تولیـد محتـوای اسـامی متقـن و جـذاب حرکـت کنیــم.،» ایشـان بـا اشـاره بـه تأثیرگـذاری گسـترده فضـای مجـازی بـه عنـوان یـک قـدرت نـرم فوقالعـاده در عرصههـای مختلـف از جملــه فرهنــگ، سیاســت، اقتصــاد، ســبک زندگــی، ایمــان، اعتقــادات دینــی و اخالقیــات، بــر لــزوم طراحــی مناســب و دقیــق بــرای حفــظ حریــم امنیــت فکــری و اخالقــی جامعــه در ایـن عرصـه تأکیـد کردنـد و افزودنـد: « الزمـه حضـور فعال تأثیرگــذار در فضــای مجــازی، »تمرکــز در تصمیمگیــری «جدیــت در اجــرا بــدون از دســت دادن زمــان»، «هماهنگــی میــان دســتگاهها» و «پرهیــز از مــوازیکاری و تعــارض» بیشتر »
   دوشنبه 10 آبان 13951 نظر »
جستجو
آمار وبلاگ ها
 • امروز: 215
 • دیروز: 303
 • 7 روز قبل: 3617
 • 1 ماه قبل: 47621
 • کل بازدیدها: 948779
رتبه وبلاگ
 • رتبه کشوری دیروز: 16
 • رتبه مدرسه دیروز: 1
 • رتبه کشوری 5 روز گذشته: 27
 • رتبه مدرسه 5 روز گذشته: 1
 • رتبه 90 روز گذشته: 22
 • رتبه مدرسه 90 روز گذشته: 1